วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร มาตรา ๖๕ - ๖๘

หมวด ๓ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

        มาตรา ๖๕ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสำหรับตนเองหรือภริยา ต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าเดือน
        ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีภริยา หากผู้ประกันตนอยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงใดโดยเปิดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสำหรับหญิงนั้นด้วย
        มาตรา ๖๖ ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ได้แก่
        (๑) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
        (๒) ค่าบำบัดทางการแพทย์

        (๓) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์
        (๔) ค่าทำคลอด
        (๕) ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
        (๖) ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด
        (๗) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
        (๘) ค่าบริการอื่นที่จำเป็น
        ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
        ผู้ประกันตนซึ่งต้องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๗ ด้วย
        มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่เกินสองครั้ง เป็นการเหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา ๕๗ เป็นเวลาเก้าสิบวัน
        มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไม่สามารถรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๖๖ ได้ เนื่องจากผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตนไม่ได้คลอดบุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา ๕๙ ให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตรตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น