วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๗๙) พ.ศ.๒๕๕๗

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๗๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า


        โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้แก่สภากาชาดไทย
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
         มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๗๙) พ.ศ. ๒๕๕๗”
         มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
         มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้แก่สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
        การนำเข้าตามวรรคหนึ่ง ต้องมีหนังสือรับรองจากเลขาธิการสภากาชาดไทยว่านำมาใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่มีคุณภาพและราคาถูก ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีโอกาสรับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นไปโดยทั่วถึง เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น