วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ข้อความเบื้องต้น มาตรา 1 - 3

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อความเบื้องต้น

          มาตรา ๑ กฎหมายนี้ให้เรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา ๒ ให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ เป็นต้นไป
          มาตรา ๓ ตั้งแต่วันที่ใช้ประมวลกฎหมายนี้สืบไป ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายนี้หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งประมวลกฎหมายนี้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น