วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจ

                                                               
                                                               
                                                                       ทำที่………………………………..
                                                                       วันที่......เดือน............พ.ศ........

          โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่.........ตรอก/ซอย........................ถนน............................ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต....................
จังหวัด.................................

          ขอมอบอำนาจให้...................................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/
เขต.........................จังหวัด..........................................มีอำนาจดำเนินในกิจการดังต่อไปนี้
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
            กิจการใดที่.................................ผู้รับมอบอำนาจ  ได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


                               ลงชื่อ..............................................ผู้มอบอำนาจ
                                     (..............................................)
                               ลงชื่อ..............................................ผู้รับมอบอำนาจ
                                     (..............................................)
                               ลงชื่อ..............................................พยาน
                                     (..............................................)
                               ลงชื่อ..............................................พยาน
                                     (..............................................)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น