วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หนังสือสัญญานายหน้าและยืนยันราคาการขายที่ดิน

หนังสือสัญญานายหน้าและยืนยันราคาการขายที่ดิน

                                                                                ทำที่................................
                                                        วันที่.......เดือน......................พ.ศ.............

        สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง ข้าพเจ้า.................................................อยู่ที่
บ้านเลขที่…...........หมู่ที่..........ถนน................................ตรอก/ซอย................
ตำบล/แขวง....................... อำเภอ/เขต............................จังหวัด.....................
โทร..............................ซึ่งในสัญญาต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าของ”  ฝ่ายหนึ่ง
        กับ..................................................................อยู่ที่บ้านเลขที่...................

หมู่ที่............ ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด.................................... โทร..................................
ซึ่งในสัญญาต่อไปนี้เรียกว่า “นายหน้า”  อีกฝ่ายหนึ่ง

        คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาโดยมีข้อความต่อไปนี้

        1. เจ้าของตกลงให้นายหน้าเป็นผู้ดำเนินการเสนอขายที่ดินและ/หรืออาคาร
พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่.................................เลขที่ดิน.......................ตำบล/แขวง
........................อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด.....................................
ในราคา ..........................................บาท (............................ ................................
............................................................)โดยกำหนดยืนยันเป็นเวลา ..............เดือน 
นับจากวันทำสัญญาเป็นต้นไป
        2. เจ้าของตกลงให้ค่านายหน้าแก่นายหน้าในอัตราร้อยละ.........ของจำนวน
ทุนทรัพย์ตามข้อ 1.
        3. ราคาที่ดินและ/หรืออาคารพร้อมที่ดินส่วนที่นายหน้าขายได้เกินราคา
ตามข้อ 1. เจ้าของยินยอมมอบให้นายหน้าทั้งหมด โดยนายหน้าจะต้องเป็นผู้
รับภาระชำระภาษีส่วนที่เกินนี้เอง
        4. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายและค่าภาษีเจ้าของกับ.............................
เป็นผู้ชำระคนละกึ่งหนึ่ง
        5. ภายหลังทำสัญญาฉบับนี้เจ้าของมีสิทธิขายเองได้ กรณีที่เจ้าของหาผู้ซื้อ
ได้ด้วยตัวเอง เจ้าของไม่ต้องชำระค่านายหน้าให้กับ.............................................
..................................... เว้นแต่กรณีที่นายหน้าเป็นผู้นำผู้ซื้อเข้าพบเจ้าของเพื่อเจรจา
กันโดยตรง เจ้าของจะต้องชำระค่านายหน้าตามข้อ 1. ถึง ข้อ 3. แก่นายหน้า
        6. เมื่อนายหน้าได้เสนอขายที่ดินและ/หรืออาคารพร้อมที่ดินจนสามารถติดต่อหา
ผู้ซื้อได้ และผู้ซื้อตกลงเข้าทำสัญญาซื้อขายและ/หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หากเจ้าของ
ยกเลิกสัญญาซื้อขายและ/หรือ สัญญาจะซื้อจะขาย หรือกระทำผิดสัญญาซื้อขายและ/
หรือสัญญาจะซื้อจะขาย เจ้าของจะต้องยอมชำระเงินค่านายหน้าตามข้อ 1. ถึง ข้อ 3.
ให้แก่นายหน้า เว้นแต่เป็นกรณีอันมิใช่ความผิดของเจ้าของ
        7. เจ้าของยินยอมให้ผู้ซื้อจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินและ/หรือค่ามัดจำเป็นเงินสด ,แคช
เชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ โดยแยกส่วนค่านายหน้าออกเป็นอีกส่วนหนึ่ง โดยเจ้าของจะได้
รับเงินค่ามัดจำและ/หรือค่าขายที่ดินตามข้อ 1. หลังจากหักค่านายหน้าแล้วเป็นเงิน.....
....................................บาท (.......................................................................)

        สัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
และเข้าใจดีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

                                           ลงชื่อ.....................................................เจ้าของ/ตัวแทน  
                                                   (………………………………….)

                                           ลงชื่อ......................................................นายหน้า/ตัวแทน        
                                                   (…………………………………..)

                                           ลงชื่อ......................................................พยาน
                                                   (………………………………….)

                                           ลงชื่อ.......................................................พยาน
                                                   (……………………………………)

6 ความคิดเห็น :

 1. ขอบคุณครับกำลังหาอยู่พอดีเลยอันเก่ารู้สึกว่าจะมีตกหล่นเยอะ

  ตอบลบ
 2. เป็นเจ้าของที่ดิน กำลังหาสัญญานายหน้ามาศึกษา ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากค่ะ ดีมากๆๆเลย

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับ ผมกำลังหาแบบฟอร์มเอาไปทำสัญญากับเจ้าของที่ดินพอดี เป็นประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับคนที่มีอาชีพนี้

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ3 สิงหาคม 2556 เวลา 16:15

  ถามหน่อยครับ.1.การเซ็นชื่อในสัญญา ถ้าเจ้าของให้น้องสาวเซ็นแทนได้ไหม ถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงช่วยอธิบายรายละเอียดด้วยคับ 2.ต้องเอาเอกสารอะไรใว้นอกจากตัวสัญญา 3.ต้องรอให้คนขายกับคนซื้อจ่ายตังกันครบก่อนไช่มั้ยเราถึงจะได้ตัง

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2556 เวลา 22:11

  สอบถามค่ะ ถ้าไม่มีพยานรู้เห็นและไม่มีลายเซ็นต์พยาน จะถือว่าสัญญาเป็นโมฆะรึป่าวคะ

  ตอบลบ