วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมวลกฎหมายที่ดิน

ประมวลกฎหมายที่ดิน

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน
หมวด 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

หมวด 5 การรังวัดที่ดิน
หมวด 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หมวด 7 การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
หมวด 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
หมวด 9 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
หมวด 10 การค้าที่ดิน,หมวด 11 ค่าธรรมเนียม
หมวด 12 บทกำหนดโทษ
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น