วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สัญญาเช่าอาคาร/ที่พักอาศัย

สัญญาเช่าอาคาร/ที่พักอาศัย

                                                                     
                                                                          ทำที่………..……….…….........
                                                                          วันที่……เดือน………พ.ศ.…..…


          สัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง ………………………………อายุ ………....ปีอยู่
บ้านเลขที่………..…ถนน………………….ตำบล/แขวง………..…………อำเภอ/เขต
……………….จังหวัด……………………………..ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า“ผู้ให้เช่า”

ฝ่ายหนึ่ง
          กับ…………………….……อายุ……ปี อยู่บ้านเลขที่………..ถนน………..………
ตำบล/แขวง…………………อำเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………ซึ่ง

ต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความกันดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 . ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินคือ……………….
……………………………………….เพื่อประโยชน์ที่ผู้เช่่าใช้…………………….
โดยกำหนดระยะเวลาการเช่ากันไว้…………………นับแต่วันที่………………...
ถึงวันที่…………………………….…………
          ข้อ 2. ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน โดยกำหนดชำระ
ภายในวันที่……………………….ของแต่ละเดือนทุกเดือน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ
………………........บาท (…………………….…………….)
          ข้อ 3. ในวันทำสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้รับเงินล่วงหน้าเป็นประกันการเช่าและ
ค่าเสียหายไว้จากผู้เช่าเป็นจำนวน………………………บาท (……………………………
…………….)
          ข้อ 4. การชำระค่าเช่านั้น ผู้เช่าจะต้องนำเงินค่าเช่าไปชำระกับผู้ให้เช่า ณ ภูมิลำ
เนาของผู้ให้เช่า และการที่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าไปเก็บค่าเช่ากับผู้เช่า ย่อมไม่เป็น
การลบล้างหน้าที่ของผู้เช่าดังกล่าว
          ข้อ 5. ค่าภาษีโรงเรือน ผู้เช่าเป็นผู้เสียแทนผู้ให้เช่าตามอัตราที่ให้เช่าในสัญญา
หากเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บเกินกว่าอัตราค่าเช่าในสัญญานี้ผู้เช่าก็ต้องเป็นผู้เสีย ค่า
บำรุงภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับที่ดิน อาคารเช่าที่รัฐบาลจะตราขึ้นไว้เป็นกฎ
หมายต่อไป ในภายภาคหน้า ผู้เช่ายินยอมเสียแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้นเท่าที่ผู้ให้เช่าได้เสีย
ตามกฎหมาย
          ข้อ 6. ผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่จะระบุไว้ในข้อ 1.
แห่งสัญญานี้ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า แต่ผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่า
เพื่อการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาด
          ข้อ 7. ผู้เช่าต้องรักษาทรัพย์สินที่เช่ามิให้ชำรุดทรุดโทรมไปกว่าเดิมและยอม
ให้ผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่า เข้าตรวจดูห้องเช่าได้เสมอในเวลาอันสมควร หากตึก
ที่เช่าเกิดชำรุดเสียหายและผู้เช่าเพิกเฉยเสีย ไม่ยอมซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิมภาย
ในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้บอกกล่าวให้ผู้เช่าซ่อมแซม ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
เข้าซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายได้ทันที เมื่อผู้ให้เช่าได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมไปเท่า
ใด ผู้เช่าจะต้องชดใช้เงินค่าซ่อมคืนให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น
          ข้อ 8. ผู้เช่าจะดัดแปรง หรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้
เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะทำได้ ถ้าเกิดการเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้เช่ายอมรับผิด
ใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้นข้อ 9. บรรดาสิ่งก่อสร้าง หรือซ่อมแซมลงในบริเวณทรัพย์สินให้เช่า
เมื่อผู้ให้เช่าออกจากห้องเช่า ห้ามมิให้รื้อถอนหรือทำลายเป็นอันขาด และสิ่งก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมดังกล่าวแล้วนั้นต้องตกเป็นของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยผู้เช่าจะเรียกค่าเสีย
หายใด ๆ ไม่ได้เลย
          ข้อ 10. ผู้เช่าต้องจัดการในบริเวณทรัพย์สินที่เช่า อย่าให้มีสิ่งโสโครกและกลิ่น
เหม็นไม่ดำเนินการทำการค้าใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือทำให้เกิดเสียงเดือดร้อนรำ
คาญแก่ผู้อื่น หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินที่เช่า หรืออาจเกิดอันตรายได้ง่าย
          ข้อ 11. ผู้เช่าต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายหรือบุบสลายใด ๆ อันเกิดขึ้น
แก่ทรัพย์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้เช่าหรือบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือบุคคลที่จัดเข้า
เป็นบริวารผู้เช่า
          ข้อ 12. ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่เอาทรัพย์สินที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนและจะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดอยู่อาศัย ดำเนินการค้าขายหรือรับใช้ใน
หน้าที่ใด ๆ ภายในทรัพย์สินที่เช่าเว้นแต่จะได้นับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์
อักษร
          ข้อ 13. ถ้าผู้เช่าจะประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สมบัติ หรือสินค้าของตนภาย
ในบริเวณทรัพย์สินที่เช่า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึง
จะประกันอัคคีภัยได้
          ข้อ 14. ถ้าผู้เช่าผิดสัญญา ไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนดในข้อ 2. ถือว่าสัญญา
เช่าเป็นอันสิ้นสุดลงโดยมิต้องบอกเลิกสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าย่อมทรงสิทธิไว้ในการกลับ
เข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้โดยพลัน และผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าย้ายบุคคลหรือทรัพย์
สินของผู้เช่าออกไปจากทรัพย์สินที่เช่า อีกทั้งยินยอมให้ผู้ให้เช่านำกุญแจมาปิดทรัพย์
สินที่เช่า เพื่อเป็นการเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้ให้เช่าได้
          ข้อ 15. ผู้ให้เช่าย่อมใช้สิทธิบอกกล่าว ให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือบอก
เลิกสัญญานี้หรือเรียกค่าเสียหายกับผู้เช่าได้ทันที เมื่อปรากฏว่าผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญา
ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน
          ข้อ 16. ผู้เช่ายอมชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดเงินค่าเช่า
ที่ค้างชำระผู้ให้เช่า หรือค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าเรียกเอาจากผู้เช่าได้ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าต้องเสียไปเพื่อการทวงถามให้ชำระค่าเช่าอีกด้วย
          ข้อ 17. ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่า และส่งมอบทรัพย์สิน
ที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพปกติทันทีเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดหรือเลิกกัน หากผู้เช่าไม่
ปฏิบัติตาม ผู้เช่ายอดชดใช้ค่าปรับให้ แก่ผู้ให้เช่าในอัตราวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท
ถ้วน) นับแต่วันที่สัญญาเช่านี้เลิกกันหรือสัญญาเช่านี้สิ้นสุดลง จนกว่าจะมีการส่งมอบ
ทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว หรือผู้ให้เช่าได้หลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่า
ด้วยตนเอง
          ข้อ 18. ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้ตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าแล้ว เห็นว่ามีสภาพ
ปกติดีทุกประการ และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าแล้ว
          สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ได้อ่านและเข้าใจในสัญญานี้ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


                                  ลงชื่อ..............................................ผู้ให้เช่า 
                                        (..............................................)
                                  ลงชื่อ..............................................ผู้เช่า
                                        (..............................................)
                                  ลงชื่อ..............................................พยาน
                                        (..............................................)
                                  ลงชื่อ..............................................พยาน
                                        (..............................................)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น