วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สัญญาเช่าที่ดิน

สัญญาเช่าที่ดิน


                                                                          ทำที่...................................
                                                                          วันที่.....เดือน............พ.ศ......


           สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง...............................อายุ.........ปี  อยู่บ้านเลขที่.....................ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต......................จังหวัด......................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง

           กับ................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่................ตำบล/แขวง..............อำเภอ/เขต........................จังหวัด..........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

           ข้อ 1. ทรัพย์ที่เช่า
           ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินโฉนดเลขที่...................เลขที่ดิน................ตำบล....................อำเภอ.......................จังหวัด..................เนื้อที่ดินประมาณ........ไร่........งาน .................ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ
           ข้อ 2. อัตราค่าเช่าและระยะเวลาเช่า
           2.1.) ผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ตามข้อ 1 โดยจะชำระค่าเช่าทรัพย์เป็นเงินประกันล่วงหน้า 3 เดือน เป็นเงินจำนวน....................................บาท (.....................................) และผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันให้ผู้เช่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์โดยไม่มีความเสียหายใดกับทรัพย์ที่เช่า พร้อมกับส่งมอบทรัพย์ที่เช่าให้กับผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย
           2.2.) ผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์มีกำหนดระยะเวลา............ปี นับตั้งแต่วันที่............................. ถึงวันที่.......................................โดยในระหว่างอายุการเช่าตามสัญญาผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าทรัพย์ในอัตราเดือนละ......................บาท ชำระงวดแรกในวันทำสัญญา งวดถัดไปในวันที่.......................และทุกวันที่.........ของทุกเดือน
           ทั้งนี้ ผู้เช่ารับว่าจะเป็นฝ่ายนำค่าเช่าทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวไปชำระ ให้แก่ผู้ให้เช่า
ณ . ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่าและ/หรือโอนเข้าบัญชี.................................สาขา.......................บัญชี...........................ชื่อบัญชี....................................เลขบัญชี.............................
           ข้อ 3. การใช้ทรัพย์ที่เช่า
           ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าทำการปลูกสร้างอาคารและ/หรือสิ่งปลูกสร้างได้ โดยผู้เช่าจะต้องดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเป็นผู้ขอใช้น้ำประปาและ/หรือขอใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงานราชการและ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง
           ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ใช้ที่ดินตามข้อ 1. และ/หรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3. วรรคแรก เพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. ของสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า และผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าและอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เพื่อการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้อย่างเด็ดขาด
           อนึ่ง เมื่อผู้เช่าปลูกสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3. วรรคแรกแล้ว ผู้เช่าจะต้องดำเนินการขอเลขที่บ้านต่อหน่วยงานราชการ และให้สิทธิผู้ให้เช่าหรือผู้แทนผู้ให้เช่าย้ายเข้าทะเบียนบ้านในฐานะเจ้าบ้าน
           ข้อ 4. การดูแลรักษาทรัพย์ที่เช่าและอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
           ผู้เช่าจะไม่ทำการขุดหลุม บ่อ ขุดหน้าดินหรือทำประการใด ๆ ให้เป็นที่เสียลักษณะของที่ดินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร
           ผู้เช่าจะจัดการดูแลทรัพย์สินที่เช่าและอาคาร, สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3. และบริเวณของทรัพย์สินที่เช่าและอาคาร, สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3. ไม่ให้มีสิ่งโสโครก หรือกลิ่นเหม็นอันเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นการรบกวนบุคคลอื่น ตลอดจนสงวนรักษาทรัพย์สินที่เช่าและอาคาร, สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3. เสมอด้วยวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง และจะรักษาความสะอาดตามปกติวิสัยและเทศบาลบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียงหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นเหตุให้เดือดร้อนรำคาญ หรือการกระทำอันเป็นการละเมิดแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่นด้วย หากปรากฏกรณีดังกล่าวขึ้นไม่ว่าจะด้วยเจตนากระทำการ ละเว้นกระทำการ หรือโดยประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาแต่เพียงผู้เดียว
           ข้อ 5. ภาษี
           ค่าภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือนและ/หรือภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวกับที่ดินที่เช่าและอาคาร, สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3. ผู้เช่าต้องเป็นผู้เสียแทนผู้ให้เช่า
ข้อ 6. การโอนสิทธิการเช่า การเช่าช่วง
           ผู้เช่าจะโอนสิทธิการเช่า หรือนำทรัพย์ที่เช่าและอาคาร, สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3. ไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร
           ข้อ 7. การตรวจตราทรัพย์สินที่เช่า
           ผู้เช่าจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าเข้าตรวจตราทรัพย์ที่เช่าและอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 3.ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
           ข้อ 8. กรณีผู้ให้เช่าประสงค์จะขายทรัพย์ที่เช่า
           ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะขายทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องให้สิทธิแก่ผู้เช่าที่จะซื้อเป็นรายแรกในราคาที่เสนอขายนั้น โดยให้เวลาผู้เช่าพิจารณาภายใน 60 วัน หากผู้เช่าตอบปฏิเสธหรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้เช่าจึงจะเสนอขายให้บุคคลอื่นได้
           ข้อ 9. กรณีผู้เช่าบอกเลิกสัญญา
           หากผู้เช่าบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 2.2. ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกันตาม ข้อ 2.1. นี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
           ข้อ 10. กรณีผิดสัญญา
           ในกรณีทีผู้เช่าผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร หรือริบเงินประกันตามข้อ 2.1.หรือเรียกค่าเสียหาย หรือบอกเลิกสัญญา หรือจะใช้สิทธิดังกล่าวรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ให้เช่าจะฟ้องร้องต่อศาลในเขตอำนาจเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)
           ในกรณีที่ผู้ให้เช่าผิดสัญญา ให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะฟ้องบังคับให้ผู้ให้เช่าปฏิบัติตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้
           ข้อ 11. กรณีสัญญาเลิกกัน
           กรณีสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้เช่าผิดสัญญาหรือครบกำหนดอายุตามสัญญา ให้อาคาร, สิ่งปลูกสร้าง, รวมทั้งส่วนควบที่ผู้เช่าปลูกสร้างลงในที่ดินของผู้ให้เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทั้งหมด โดยผู้เช่าจะต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าและอาคาร สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนควบให้กับผู้ให้เช่าทันที ตลอดจนผู้เช่าจะต้องโอนสิทธิในการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปาให้กับผู้ให้เช่าทันที โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
           กรณีสัญญาสิ้นสุดเพราะเหตุครบกำหนดอายุสัญญานี้และผู้เช่ามิได้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน ผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าจะให้ผู้เช่าเข้าทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ต่อไปอีก 3 ปี โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะต้องมีความตกลงค่าเช่าทรัพย์ใหม่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่จะเกิดเหตุสุดวิสัยและไม่อาจก้าวล่วงได้ที่จะทำให้ผู้ให้เช่าไม่อาจนำทรัพย์ที่เช่าออกให้เช่าได้ คำมั่นจะให้เช่านี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อผู้เช่าได้แสดงเจตนาเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์ฉบับใหม่ก่อนครบกำหนดตามสัญญานี้ไม่น้อยกว่า 30 วัน
           สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว เห็นว่าสัญญาถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน                                       ลงชื่อ.....................................ผู้ให้เช่า
                                             (......................................)
                                       ลงชื่อ.....................................ผู้เช่า
                                             (......................................)
                                       ลงชื่อ.....................................พยาน
                                             (......................................)
                                       ลงชื่อ.....................................พยาน/ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์
                                             (......................................)

5 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2555 เวลา 11:16

  ถ้าจะให้เช่าแค่ครึ่งปีควรเขียนสัญญา ยังไงดีค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2555 เวลา 13:01

  ในกรณีเป็นผู้เช่าสัญญาถือเป็นมรดกหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:56

  อบต. จะเช่าที่ดินของผม เพื่อน้ำประปาหมู่บ้าน จะทำลกษณะไหน และควรทำอย่างไรครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับ เข้าใจแล้วครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2556 เวลา 03:53

  ขอสอบถามครับผมเป็นผู้เช่าที่ดินครับแต่ได้ให้ผู้อื่นเช่าอาศัยบางส่วนต่อมาเจ้าของที่บอกให้ผมขนย้ายของออกไปบอกว่าผมผิดสัญญาโดยให้ผู้อื่นเช่าช่วงแต่ผู้ให้เช่าจะยืดอาคารที่ผมสร้างใว้ได้มั๊ยครับเพราะในสัญญาถ้ายกเลิกให้รื้อออกแล้วปรับที่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมขอความกรุณาตอบด้วยครับ

  ตอบลบ