วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ของใช้ส่วนตัวเป็นสินส่วนตัว

ฎีกาที่ 812/2533

          เครื่องทองรูปพรรณ เครื่องเพชร และเครื่องประดับอื่น ๆ ตามฟ้อง คือสร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวนเข็มขัดนาก เป็นเครื่องประดับกายซึ่งรวมกันแล้วมีราคาไม่มากนักเมื่อพิจารณาตามฐานะและ รายได้ของบิดาโจทก์และนางละมัยแล้วเครื่องประดับกายดังกล่าวเป็นเครื่อง ประดับกายตามควรแก่ฐานะของนางละมัย แม้นางละมัยได้มาโดยบิดาโจทก์เป็นผู้หามาให้หรือนางละมัยหามาเองในระหว่าง สมรสก็ตามก็เป็นสินส่วนตัวของนางละมัยส่วนเงินฝากในธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู ทั้งสองบัญชีมีชื่อนางละมัยเป็นเจ้าของ ทั้งก่อนนางละมัยถึงแก่กรรมฝ่ายจำเลยได้สำรวจทรัพย์สินของนางละมัยแล้วทำ บันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สินของนางละมัยไว้ตามเอกสารหมาย จ.10 โจทก์ซึ่งรู้เห็นการทำบันทึกฉบับดังกล่าวและร่วมลงชื่อไว้ในฐานะพยานก็ไม่ ได้คัดค้านหรือโต้แย้งว่าทรัพย์ดัง
กล่าวทั้งหมดเป็นสินสมรสของนายชวนกับนาง ละมัยนอกจากนี้หลังจากนายชวนถึงแก่กรรม
แล้วโจทก์ไม่เคยเรียกร้องขอแบ่ง ทรัพย์ดังกล่าวจากนางละมัยจนนางละมัยถึงแก่กรรมหลังนายชวน1 ปีเศษ จึงน่าเชื่อว่าทรัพย์สินตามเอกสารหมาย จ.10 ซึ่งมีเงินฝากในธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู รวมอยู่ด้วยเป็นสินส่วนตัวของนางละมัย สำหรับค่าเช่าที่ดินพิพาทนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินของนางละมัย ดังนั้นเงินรายได้จากค่าเช่าที่ดินพิพาทจึงเป็นของนางละมัยไม่ได้เป็นมรดก ของนายชวน

          ปล.ของใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่สมควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ถึงแม้จะได้มาระหว่างสมรสก็ถือว่า "เป็นสินส่วนตัว"

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น