วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วงเงินประกันในการขอยื่นประกันตัวจำเลยในคดีอาญา

                สืบเนื่องจากบทความที่แล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือการขอประกันตัวผู้ต้องหาและจำเลย  ผมจึงได้นำข้อมูล "บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย" ของศาลอาญามาลงให้ได้ทราบกัน  และเช่นเคยผมก็คงต้องขอขอบพระคุณและให้เครดิตศาลอาญาเช่นเคย

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลัก ประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
มาตรา
ข้อหาหรือ ฐานความผิด
วงเงิน ประกัน
หมายเหต
135 กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด
40000
136 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
30000
137 แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
20000
138 วรรคแรก  ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน
30000
แจ้งความเท็จ
วรรคสอง  โดยใช้กำลังประทุษร้าย
40000
139 ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
80000
138 139 ต่อสู้ขัดขวาง ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน 
90000
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ต่อสู้ ขัดขวาง
 
ประกอบ วรรคแรก มีหรือใช้อาวุธปืนร่วมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
90000
วรรคสอง อ้างอั๊งยี่หรือช่องโจร 
150000
140 วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
150000
ถ้าการกระทำผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดยมีหรือใช้ อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือช่องโจร
180000
141 ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย 
40000
142 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ 
50000
143 คนกลางเรียกรับสินบน
90000
144 ให้สินบนเจ้าพนักงาน
90000
145 แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
30000
146 สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมาย เจ้าพนักงาน
30000
147 เจ้าพนักงานยักยอก
300000
148 เจ้าพนักงานข่มขืนใจ
500000
149 เจ้าพนักงานรับสินบน
500000
150 เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ 
300000
151 เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต 
300000
เจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่
152 เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย 
120000
153 เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย 
120000
154 เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้ 
300000
155 เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน 
300000
156 เจ้าพนักงานธทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี 
300000
157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
120000
158 เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครองเสียหาย 
100000
159 เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน 
90000
160 เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราที่มิชอบ 
90000
161 เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร 
120000
162 เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ 
100000 
163 เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข 
90000
164 เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ 
90000 
165 เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตาม กฏหมายหรือคำสั่ง 
30000 
166  วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิ้งงาน 
90000 
วรรคสอง ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฏหมายแผ่นดิน 
120000 
167 ให้สินบนเจ้าพักงานในการยุติธรรม 
100000 
168 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ 
10000 
169 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด 
10000 
170 ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาล ให้มาให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี 
20000 
171 ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน 
20000 
172 แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา 
40000 
173 แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา 
40000 
174 วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม.172,173 เพื่อแกล้งให้ 
40000  
ประกอบ ต้องถูกบังคับ ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย 
172 173 วรรคสอง เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น 
100000 
175 ฟ้องเท็จ
90000
177 วรรคแรก เบิกความเท็จ
90000
วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา
100000
178 แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ 
50000
179 ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ 
40000
180 วรรคสอง  นำสืบหรือหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดีอาญา
100000
184 ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ
90000
185 ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล 
90000
186 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ริบ 
50000
187 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดเพื่อมิให้เป็นไปตาม
คำพิพากษา
50000
188 ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม 
90000
189 ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 
40000
190 วรรคสอง หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
50000
โดยใช้กำลังประทุษร้าย
90000
วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็นการ กระทำโดย
120000
หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
191 วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี
90000
      ให้ที่พำนักฯ
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษาลงโทาประหารชีวิตฯ
100000
หรือมีจำนวน 3 คนขึ้นไป
วรรคสาม ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิด
120000
ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็นการกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายมีหรือ
150000 
ใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิดให้ผู้ถูกคุมขัง ที่ต้องพิพากษาลงโทษประหารขีวิต
 150000
หลบหนี
150000 
192 ให้พำนักผู้ที่หลบหนี
80000
197 ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวาง การขายทอดตลาด
ของเจ้าพนักงาน 
20000
198 ดูหมิ่นศาล 
100000
199 ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ 
30000
200 วรรคแรก  เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ
100000
วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ
300000
201 เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน 
500000
202 จ้าพนักงานยุติธรรมกระทำ การโดยเห็นแก่สินบน
500000
203 เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิ ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
80000
204 วรรคแรก เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น
100000
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลโทษประหารชีวิตฯ
150000
205 ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น โดยประมาท
40000
206 เหยียดหยามศาสนา
100000
207 ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรม ทางศาสนา
30000
208 แต่งกายเป็นพระภิกษุ
30000
209 วรรคแรก อั้งยี่
100000
วรรคสอง ผู้กระทำความผิดป็นหัวหน้า
120000
210 วรรคแรก ซ่องโจร
10000
วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต
60000
214 ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก
80000
215 วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนก่อความวุ่นวาย
30000
  วางเพลิงฯ
วรรคสอง ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ
60000
วรรคสาม ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ
100000
217 วางเพลิง
100000
218 วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์
500000
220 วรรคแรก ทำให้เกิดเพลิงไหม้
100000
วรรคสอง ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม. 218
500000
221 ทำให้เกิดระเบิด
100000
223 ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย
80000
224 วรรคแรก ทำผิดตาม ม.217,218,221,222เป็นเหตุให้ผู้อื่น
500000
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
400000
225 ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
100000
226 ทำการใดๆแก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ
90000
227 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ
90000
228 วรรคแรก ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ
90000
วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น
100000
229 ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอัยตรายแก่การจราจร
90000
230 ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง
100000
231 ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจรฯ
100000
232 ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล
100000
234 กระทำแก่สิ่งที่ใช้ผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ
90000
237 เอาของมีพิษเจืออาหาร
120000
238 วรรคแรก ทำผิดตาม ม.226 ถึง ม.237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
300000
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส
120000
240 ปลอมเงินตรา
300000
ปลอมฯ
241 แปลงเงินตรา
300000
242 วรรคแรก ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด
100000
วรรคสอง นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร
100000
244 มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้
150000
245 ไม่รู้ว่าเป็นเงินปลอมแปลงหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำ ออกใช
120000
246 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา
200000
249 วรรคแรก ทำบัตรหรือโลหธาตุ ให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย
30000
วรรคสอง จำหน่ายโดยการนำออกใช้
80000
250 ปลอมดวงตราแผ่นดิน
200000
251 ปลอมดวงตราทบวงการเมือง
100000
254 ปลอมแสตมป์
100000
255 นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร
120000
256 นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม
40000
257 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม. 256
80000
258 ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการส่งสาธารณะ
40000
259 กระทำความผิดตาม ม. 258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับการผ่านเข้าสถานที่ใดๆ
40000
260 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำคาวมผิดตาม ม.258,259
40000
261 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว
40000
264 ปลอมเอกสาร
50000
265 ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ
100000
266 ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์
150000
267 แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
50000
269 ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
40000
270 ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า
50000
271 หลอกลวงขายของ
50000
272 เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า
40000
273 ปลอมเครื่องหมายการค้า
40000
274 เลียนแบบเครื่องหมายการค้า
40000
276 วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเรา
200000
ข่มขืนฯ 
วรรคสอง ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง
350000
277 วรรคแรก ชำเราเด็กหญิงอายุไม่กิน 15 ปี
200000
วรรคสอง ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี
350000
วรรคสาม โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยอม
350000
277 ทวิ ทำผิดตาม ม.276 ว.1,277 ว.1,ว.2 เป็นเหตุให้
(1)รับอันตรายสาหัส
400000
(2)ถึงแก่ความตาย
500000
277 ตรีี ทำผิดตาม ม.276 ว.2,277 ว.3 เป็นเหตุให้
(1)รับอันตรายสาหัส
500000
(2)ถึงแก่ความตาย
500000
278 อนาจารบุคคลอายุกว่า 15 ปี
120000
อนาจารฯ
279 วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
120000
วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้าย
150000
280 ทำผิดตามม.278, 279 เป็นเหตุให้
(1)รับอันตรายสาหัส
200000
(2)ถึงแก่ความตาย
500000
282 วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
120000
วรรคสอง กระทำแก่บุคคลเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน18 ปี
180000
วรรคสาม กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
200000
283 วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น
200000
วรรคสอง กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี
350000
วรรคสาม กระทำแก่เด็กไม่เกิน 15 ปี
500000
283 ทวิ วรรคแรก พาบุคคลอายุเกิน15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไป
90000
วรรคสอง พาบุคคลอายุไม่เกิน15 ป
100000
284 พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ
120000
286 ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี
300000
288 ฆ่าผู้อื่น
500000
พยายามฆ่าผู้อื่น
300000
289 ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
500000
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์
300000
290 วรรคแรก ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
180000
วรรคสอง มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม. 289
200000
291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
120000
รถยนต์ส่วนบุคคล
120000
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
150000
292 ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน
100000
ทำร้ายฯ
293 ยุยงเด็กฆ่าตนเอง
90000
294 ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย
60000
295 ทำร้าย
40000
296 ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์
40000
297 ทำร้ายสาหัส
120000
298 ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์
150000
299 ชุลมุนต่อสูจนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส
30000
300 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
50000
รถยนต์ส่วนบุคคล
100000
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร
120000
301 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
80000
302 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม
90000
วรรคสอง เปนเหตุให้หญิงอันตรายสาหัส
100000
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
120000
303 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม
100000
วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส
120000
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย
200000
306 ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี
50000
307 ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้
50000
309 วรรคแรก ข่มขืนใจ
80000
  กักขังฯ
วรรคสอง ข่มขืนใจมีอาวุธฯ
90000
วรรคสาม อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร
100000
310 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
80000
310 ทวิ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด
90000
311 วรรคแรก ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง
30000
  ประมาทฯ
วรรคสอง ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย
120000
ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส
50000
312 เอาคนลงเป็นทาส
100000
312 ทวิ วรรคแรก กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
120000
วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
(1)รับอันตรายแก่กาย
200000
(2)รับอันตรายสาหัส
350000
(3)ถึงแก่ความตาย
500000
312 ตรี วรรคแรก โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหาฯ
90000
พรากผู้เยาว์ฯ
วรรคสอง ถ้ากระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
100000
313 วรรคแรก เรียกค่าไถ่
400000
วรรคสอง ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส
450000
วรรคสาม ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย 
500000
315 คนกลางเรียกทรัพย์สิน 
350000
317 วรรคแรก พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
180000
วรรคสาม เพื่อหากำไร 
200000
318 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน18 ปี
150000
วรรคสาม เพื่อหากำไร 
180000
319 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปีเพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ
150000
320 วรรคแรก พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร
150000
วรรคสอง เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ 
180000
322  เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้
20000 
ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย 
323 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือ ได้มาโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฯ
20000
324  เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้ มาด้วยเหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่ง
20000 
วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ  
326 หมิ่นประมาท
30000
327 หมิ่นประมาทผู้ตาย 
30000
หมิ่นประมาทฯ 
328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
50000
334 ลักทรัพย์ 
50000
ลักทรัพย์ฯ
335 วรรคแรก ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว
90000
วรรคสอง สองอนุมาตรา
100000
วรรคสาม ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล 
120000
335 ทวิ วรรคแรก ลักพระพุทธรูป
150000
วรรคสอง กระทำในวัด สำนักสงฆ์ 
180000
336 วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์
90000
   วิ่งราวทรัพย์ฯ
วรรคสอง รับอันตรายแก่กาย
100000
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
120000
วรรคสี่ ถึงแก่ความตาย 
200000
336 ทวิ ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ 
150000
337 วรรคแรก กรรโชก
90000
วรรคสอง ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ 
100000
338 รีดเอาทรัพย์
120000
339 วรรคแรก ชิงทรัพย์ตอทรัพย์ตาม ม.335ทวิ วรรคแรก
150000
    ชิงทรัพย์ฯ
วรรคสอง เข้า ม.335 หรือทำต่อโคฯ
180000
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
200000
วรรคสี่ รับ อันตรายสาหัส
200000
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
500000
339 ทวิ วรรคแรก ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก
180000
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง
200000
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย
200000
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
350000
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย
500000
340 วรรคแรก ปล้นทรัพย์
200000
    ปล้นทรัพย์
วรรคสองมี อาวุธ
300000
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส
400000
วรรคสี่ โดยแสดงความทารุณ
400000
วรรคห้า ถึง แก่ความตาย
500000
340 ทวิ วรรคแรก ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก
300000
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง
300000
วรรคสาม มีอาวุธติดตัว
300000
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส
400000
วรรคห้าโด สแสดงความทารุณ
500000
วรรคหก ถึงแก่ความตาย
500000
341 ฉ้อโกง
50000
ฉ้อโกง
342 ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฯ
90000
343 วรรคแรก ฉ้อโกงประชาชน
90000
วรรคสอง ต้องด้วย ม.342
100000
345 ฉ้อโกงค่าอาหาร
5000
347 ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
90000
349 โกงผู้รับจำนำ
40000
350 โกงเจ้าหนี้
40000
352 ยักยอก
40000
353 ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน
40000
354 ยักยอกในฐานะผู้จัดการทรัพย์สิน
90000
357 วรรคแรกรับ ของโจร
90000
รับของโจรฯ
วรรคสอง เพื่อค้ากำไร
120000
วรรคสาม กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม.335 ทวิ 339 ทวิ 340 ทวิ
180000
358 ทำให้เสียทรัพย์
50000
ทำให้เสียทรัพย์
359 ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกลฯ
90000
360 ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์
90000
360 ทวิ ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรกฯ
120000
362 บุกรุก
30000
บุกรุกฯ
363 ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์
50000
365 บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์
90000

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น