วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแพ่งและอาญา

หนังสือมอบอำนาจ 

                                                                             วันที่.....................................................................

        โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.......................................................................................................... อายุ................ปีอยู่บ้านเลขที่.....................ถนน......................................ตรอก/ซอย.......................... ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................
        ขอมอบอำนาจให้...............................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่................ ถนน..............................ตรอก/ซอย....................................ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์หมายเลข.......................... เป็นผู้มี
อำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในกิจการดังกล่าวต่อไปนี้ :-

        ข้อ 1. ให้มีอำนาจดำเนินคดีแพ่งและ/หรือคดีอาญากับ..............................................................และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐาน..............................................................หรือความผิดอื่นที่ปรากฏจากการกระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวนต่อศาลในเขตอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เพื่อการนี้ให้มีอำนาจที่จะแจ้งความร้องทุกข์ ถอนคำร้องทุกข์ ยอมความตามกฎหมาย มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน นำพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนติดต่อสอบถาม ให้ถ้อยคำและขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจดำเนินคดี ก่อนฟ้องคดีในศาล
        ข้อ 2. ฟ้องคดีในเรื่องข้อหาฐานความผิดกับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวในข้อ 1. ต่อศาลทั่วราชอาณาจักร นับแต่เริ่มต้นฟ้องคดีไปจนคดีถึงที่สุด รวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลไปในทาง จำหน่ายสิทธิของข้าพเจ้า เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอม ยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่
        ข้อ 3. ให้มีอำนาจรับเงินใด ๆ จากพนักงานสอบสวนผู้ดำเนินคดี จากศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ของศาล หรือจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งแทนข้าพเจ้า และให้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อการนี้ได้
        ข้อ 4. ให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคน เพื่อว่าต่างแก้ต่างในคดี และให้ทนาย ความมีอำนาจตามข้อ 2. ข้างต้นด้วย
        ข้อ 5. มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อมอบหมายให้กระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ถึงข้อ 4. ที่กล่าวมา
        กิจการใดที่.................................................................................... ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำไปตาม หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ โดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 

                                                       ลงชื่อ....................................................ผู้มอบอำนาจ
                                                               (....................................................)
                                                       ลงชื่อ....................................................ผู้รับมอบอำนาจ
                                                               (.....................................................)
                                                       ลงชื่อ.....................................................พยาน
                                                              (......................................................)
                                                       ลงชื่อ.....................................................พยาน
                                                              (......................................................)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น