วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พ.ศ.๒๔๗๕

พระราชบัญญัติ
 ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร
 พุทธศักราช ๒๔๗๕

 ประชาธิปก ป.ร. 

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
      โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรจำกัดการยึดทรัพย์สินของกสิกร เพื่อให้กสิกรสามารถประกอบการอาชีพในทางกสิกรรมต่อไปได้

      จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้ด้วยความแนะนำยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร โดยบทมาตราต่อไปนี้
      มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช ๒๔๗๕”
      มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
      มาตรา ๓ ตั้งแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัตินี้สืบไป ให้ยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมาย ซึ่งมีข้อความแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
      มาตรา ๔ “กสิกร” หมายความว่า ผู้ที่มีอาชีพในการกระทำการกสิกรรม เช่นทำนาหรือทำสวนหรือทำไร่ หรือเลี้ยงสัตว์
      มาตรา ๕ ทรัพย์สินของกสิกรดังจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านห้ามมิให้เจ้าหนี้ยึด คือ
      (ก) พืชผลที่ยังไม่ถึงเวลาเกี่ยวเก็บ
      (ข) พืชพันธุ์ที่จะใช้ในปีต่อไปตามปริมาณอันสมควร โดยเทียบเคียงกับเนื้อที่ซึ่งกสิกรได้ทำในปีที่แล้วมา
      (ค) พืชผลที่เก็บไว้สำหรับเลี้ยงตัวและครอบครัวตามฐานานุรูปสำหรับปีหนึ่ง
      (ฆ) สัตว์และเครื่องมืออันประกอบการอาชีพที่มีไว้พอควรแก่การดำเนินอาชีพต่อไป
      มาตรา ๖ ทรัพย์สินของกสิกรดังกล่าวในมาตรา ๕ นั้น ถ้าหากถูกยึดอยู่และยังมิได้ขายจนถึงวันใช้พระราชบัญญัตินี้ เจ้าของก็อาจร้องขอให้ถอนการยึดเสียได้ก่อนที่ได้ขายทอดตลาด
      ประกาศมา ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

 ผู้รับพระบรมราชโองการ 
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 ประธานคณะกรรมการราษฎร

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น