วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บัญชีอัตราอากรแสตมป์

บัญชีอัตราอากรแสตมป์

ลักษณะแห่งตราสาร                                ค่าอากรแสตมป์     ผู้ที่ต้องเสียอากร     ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์

๑. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่น หรือแพ 
        ทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ
เศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งค่าเช่าหรือ
เงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
ตลอดอายุการเช่า                                          ๑ บาท                   ผู้ให้เช่า                         ผู้เช่า

        หมายเหตุ 
        (๑) ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำหนดอายุ
การเช่า ให้ถือว่ามีกำหนด ๓ ปี
        (๒) ถ้าสัญญาเช่าฉบับใดครบ
กำหนดอายุการเช่าหรือครบกำหนด
๓ ปี ตาม (๑) แล้ว ผู้เช่ายังคงครอง
ทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่ารู้ความนั้น
แล้วไม่ทักท้วง ทั้งมิได้ทำสัญญาใหม่
ให้ถือว่าสัญญาเช่าเดิมนั้นได้เริ่มทำ
กันใหม่โดยไม่มีกำหนดอายุการเช่า
และต้องเสียอากรภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำสัญญาใหม่นั้น
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        เช่าทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่
สวน
 ๒. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ 
พันธบัตร และใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท 
สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ
เป็นผู้ออก 
        คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือ
ตามราคาในตราสาร แล้วแต่อย่างใด
จะมากกว่าทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐
บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท                    ๑ บาท                          ผู้โอน                     ผู้รับโอน
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
        ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย
        ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับ
รองหนี้ซึ่งสหกรณ์หรือธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นผู้ออก
 ๓. เช่าซื้อทรัพย์สิน 
        ทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาทหรือ
เศษของ ๑,๐๐๐ บาทแห่งราคา
ทั้งหมด                                                        ๑ บาท                          ผู้ให้เช่า                     ผู้เช่า
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
        เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทำนา
ไร่ สวน
๔. จ้างทำของ 
        ทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ
เศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งสินจ้างที่
กำหนดไว้                                                     ๑ บาท                         ผู้รับจ้าง                      ผู้รับจ้าง
        หมายเหตุ 
        (๑) ถ้าในเวลากระทำสัญญาจ้าง
ทำของไม่ทราบจำนวนสินจ้างว่าเป็น
ราคาเท่าใด ให้ประมาณจำนวนสิน
จ้างตามสมควร แล้วเสียอากรตาม
จำนวนสินจ้างที่ประมาณนั้น
        (๒) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็น
คราว ๆ และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่
ครบให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตาม
จำนวนที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มี
การรับเงิน
        (๓) เมื่อการรับจ้างทำของได้สิ้น
สุดลงแล้วและปรากฏว่าได้เสียอากร
เกินไปให้ขอคืน ตามมาตรา ๑๒๒ ได้
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        สัญญาที่ทำขึ้นนอกประเทศไทย
และการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้
ทำในประเทศไทย
        ๕. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้
เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
        ทุกจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ
เศษของ ๒,๐๐๐ บาท แห่งยอดเงิน
ให้กู้ยืม หรือตกลงให้เบิกเงินเกิน
บัญชี                                                               ๑ บาท                        ผู้ให้กู้                         ผู้กู้
        ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสาร
นี้ เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน ๑๐,๐๐๐
บาท ให้เสีย ๑๐,๐๐๐ บาท
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจาก
สหกรณ์หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์
หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
        ๖. กรมธรรม์ประกันภัย
        (ก) กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
        ทุก ๒๕๐ บาท หรือเศษของ
๒๕๐ บาท แห่งเบี้ยประกันภัย                          ๑ บาท                ผู้รับประกันภัย              ผู้รับประกันภัย
        (ข) กรมธรรม์ประกันชีวิต 
        ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๒,๐๐๐ บาท แห่งจำนวนเงินที่เอา
ประกันภัย                                                         ๑ บาท                ผู้รับประกันภัย              ผู้รับประกันภัย
        (ค) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ
ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๒,๐๐๐ บาท แห่งจำนวนเงินที่เอา
ประกันภัย                                                         ๑ บาท                ผู้รับประกันภัย               ผู้รับประกันภัย
        (ง) กรมธรรม์เงินปี
ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๒,๐๐๐ บาท แห่งต้นทุนเงินปีนั้น หรือ
ถ้าไม่ปรากฏต้นทุน ให้คิดทุก ๒,๐๐๐
บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แห่ง
๓๓ เท่าของรายได้ประจำปี                              ๑ บาท                 ผู้รับประกันภัย              ผู้รับประกันภัย
        (จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับ
ประกันภัยนำไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อ
หนึ่ง                                                                  ๑ บาท                 ผู้รับประกันภัย              ผู้รับประกันภัย
        (ฉ) บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์               กึ่งอัตราซึ่ง            ผู้รับประกันภัย              ผู้รับประกันภัย
ประกันภัยเดิม                                                   เรียกเก็บ
                                                                          สำหรับ
                                                                         กรมธรรม์
                                                                           เดิม
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        (ก) การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่ง
ใช้ในการเกษตรกรรม
        (ข) บันทึกประกันภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งรับรอง
จะออกกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง แต่
ถ้าผู้ทรงจะเรียกร้องเอาสิทธิอย่างอื่น
นอกจากให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกัน
ภัยตัวจริงแล้วต้องปิดแสตมป์เสีย
ก่อนเช่นเดียวกับที่จะต้องปิดสำหรับ
ประกันภัยตัวจริง
 ๗. ใบมอบอำนาจ คือ ใบตั้ง
ตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะ
ตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้ง
อนุญาโตตุลาการ
        (ก) มอบอำนาจให้บุคคลคน
เดียวหรือหลายคนกระทำการครั้ง
เดียว                                                                ๑๐ บาท                   ผู้มอบอำนาจ           ผู้รับมอบอำนาจ
        (ข) มอบอำนาจให้บุคคลคน
เดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการ
มากกว่าครั้งเดียว                                             ๓๐ บาท                   ผู้มอบอำนาจ           ผู้รับมอบอำนาจ
        (ค) มอบอำนาจให้กระทำการ
มากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลาย
คนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกัน
ได้คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบ
คนละ                                                               ๓๐ บาท                   ผู้มอบอำนาจ            ผู้รับมอบอำนาจ
        หมายเหตุ
        ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคน แต่
มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบ
อำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้อง
คิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่ง
เป็นเรื่องหนึ่ง ตามมาตรา ๑๐๘
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        (๑) ใบแต่งทนายและใบมอบ
อำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียน
ของตน เพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีใน
ศาล
        (๒) ใบมอบอำนาจให้โอน หรือให้
กระทำการใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะ
ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
        (๓) ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือ
สิ่งของแทน
        (๔) ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้มอบ และใบมอบอำนาจตั้ง
สหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้
สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
๘. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลง
มติในที่ประชุมของบริษัท
        (ก) มอบฉันทะสำหรับการประชุม
ครั้งเดียว                                                               ๒๐ บาท                ผู้มอบฉันทะ            ผู้มอบฉันทะ
        (ข) มอบฉันทะสำหรับการประชุม
กว่าครั้งเดียว                                                        ๑๐๐ บาท               ผู้มอบฉันทะ            ผู้มอบฉันทะ
๙. (๑) ตั๋วแลกเงินหรือตราสาร
ทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน 
ฉบับละ                                                                   ๓ บาท                   ผู้สั่งจ่าย                   ผู้สั่งจ่าย
     (๒) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสาร
ทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ฉบับละ                                                        ๓ บาท                    ผู้ออกตั๋ว                  ผู้ออกตั๋ว
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        ถ้าตั๋วออกเป็นสำรับและฉบับ
แรกในสำรับนั้นปิดแสตมป์บริบูรณ์
แล้ว ฉบับอื่น ๆ ไม่ต้องปิดอีก แต่
ต้องสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว้ว่า ได้เสีย
อากรแล้ว
๑๐. บิลออฟเลดิง                                                    ๒ บาท              ผู้กระทำตราสาร       ผู้กระทำตราสาร
        หมายเหตุ
ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์
ตามอัตราทุกฉบับ
๑๑. (๑) ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ 
หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม 
คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ                                    ๕ บาท             ผู้ทรงตราสาร            ผู้ทรงตราสาร
       (๒) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่
ขายในประเทศไทย
       ทุกจำนวนเงิน ๑๐๐ บาท หรือเศษ
ของ ๑๐๐ บาท                                                         ๑ บาท              ผู้ทรงตราสาร            ผู้ทรงตราสาร
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้
ของสหกรณ์
๑๒. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด
ซึ่งใช้แทนเช็ค ฉบับละ                                          ๓ บาท                 ผู้สั่งจ่าย                    ผู้สั่งจ่าย
๑๓. ใบรับฝากเงินประเภท
ประจำของธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย                           ๕ บาท                 ผู้รับฝาก                    ผู้รับฝาก
๑๔. เลตเตอร์ออฟเครดิต
        (ก) ออกในประเทศไทย
         - เงินต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท                              ๒๐ บาท            ผู้ออกตราสาร            ผู้ออกตราสาร
         - เงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้น
ไป                                                                            ๓๐ บาท            ผู้ออกตราสาร            ผู้ออกตราสาร
        (ข) ออกในต่างประเทศ และให้
ชำระเงินในประเทศไทย คราวละ                             ๒๐ บาท             ผู้ทรงคนแรก             ผู้ทรงคนแรก
                                                                                                         ในประเทศไทย         ในประเทศไทย         หมายเหตุ
       ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่
ออกในประเทศไทย และให้ชำระเงิน
ในต่างประเทศ ต้องทำสำเนาเก็บไว้
ในประเทศไทย ส่วนการเสียอากรให้
ปิดแสตมป์บริบูรณ์ เฉพาะในฉบับ
สำเนาดังกล่าวนั้น
๑๕. เช็คสำหรับผู้เดินทาง
        (ก) ออกในประเทศไทย ฉบับละ                      ๓ บาท                   ผู้ออกเช็ค               ผู้ออกเช็ค
        (ข) ออกในต่างประเทศ แต่ให้
ชำระในประเทศไทย ฉบับละ                                   ๓ บาท                 ผู้ทรงคนแรก           ผู้ทรงคนแรก
                                                                                                          ในประเทศไทย       ในประเทศไทย
๑๖. ใบรับของ ซึ่งออกให้
เนื่องในกิจการรับขนส่งสินค้าโดย
ทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ คือ
ตราสารซึ่งลงลายมือชื่อพนักงานหรือ
นายสินค้าของยานพาหนะรับขนส่ง
ซึ่งออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้น
เมื่อไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ                         ๑ บาท                  ผู้ออกใบรับ             ผู้ออกใบรับ
        หมายเหตุ 
        ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์
ตามอัตราทุกฉบับ
๑๗. ค้ำประกัน
        (ก) สำหรับกรณีที่มิได้จำกัด
จำนวนเงินไว้                                                            ๑๐ บาท                ผู้ค้ำประกัน             ผู้ค้ำประกัน
        (ข) สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท                                                               ๑ บาท                 ผู้ค้ำประกัน             ผู้ค้ำประกัน            (ค) สำหรับจำนวนเงินเกิน
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท                        ๕ บาท                 ผู้ค้ำประกัน             ผู้ค้ำประกัน
        (ง) สำหรับจำนวนเงินเกิน
๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป                                                  ๑๐ บาท                ผู้ค้ำประกัน             ผู้ค้ำประกัน
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        (ก) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่
รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมหรือยืมเพื่อการ
บริโภคหรือการเกษตรกรรม
        (ข) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่
สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม
๑๘. จำนำ
        จำนวนหนี้ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือ
เศษของ ๒,๐๐๐ บาท                                                 ๑ บาท                   ผู้รับจำนำ              ผู้รับจำนำ
        ถ้าการจำนำมิได้จำกัดจำนวนหนี้
ไว้                                                                               ๑ บาท                   ผู้รับจำนำ              ผู้รับจำนำ
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        (ก) ตั๋วจำนำของโรงจำนำที่ได้
รับอนุญาตตามกฎหมาย
        (ข) จำนำอันเกี่ยวกับกู้ยืมซึ่งได้
ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วตามข้อ ๕
๑๙. ใบรับของคลังสินค้า                                            ๑ บาท               นายคลังสินค้า       นายคลังสินค้า
๒๐. คำสั่งให้ส่งมอบของ คือ
ตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อใน
ตราสารนั้น หรือซึ่งบุคคลผู้นั้นตราชื่อ
ไว้หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้า
อันอยู่ในอู่ หรือเมือง ท่า หรือคลัง
สินค้าซึ่งรับเก็บ หรือรับฝากโดยเรียก
เก็บค่าเช่า หรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่า
สินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อ
หรือมีผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อ
ขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฏใน
ตราสารนั้น                                                                 ๑ บาท                ผู้ออกคำสั่ง              ผู้ออกคำสั่ง ๒๑. ตัวแทน
        (ก) มอบอำนาจเฉพาะการ                                ๑๐ บาท                   ตัวการ                     ตัวการ
        (ข) มอบอำนาจทั่วไป                                       ๓๐ บาท                   ตัวการ                     ตัวการ
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์
เป็นตัวการ
๒๒. คำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ
        (ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันด้วย
จำนวนเงินหรือราคาทุกจำนวนเงิน
๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐
บาท                                                                         ๑ บาท            อนุญาโตตุลาการ     อนุญาโตตุลาการ
        (ข) ในกรณีอื่นซึ่งไม่กล่าวถึง
จำนวนเงินหรือราคา                                              ๑๐ บาท            อนุญาโตตุลาการ     อนุญาโตตุลาการ ๒๓. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่ง
ตราสาร
        คือ ตราสารซึ่งมีข้อความอย่าง                                                (๑) ถ้าไม่มีบุคคล
เดียวกันกับต้นฉบับหรือต้นสัญญา                                                  อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่
และผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อ                                              สัญญาคนที่เสีย                                ไว้อย่างเดียวกับต้นฉบับ                                                                  อากรสำหรับ
                                                                                                        ต้นฉบับเป็นผู้เสีย
        (ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน                        ๑ บาท             (๒) ถ้ามีบุคคล           คนเดียวกับผู้ขีด
๕ บาท                                                                                            อีกฝ่ายหนึ่งเป็น         ฆ่าต้นฉบับ
                                                                                                        คู่สัญญา บุคคล
                                                                                                        อีกฝ่ายหนึ่งนั้น
                                                                                                        ต้องเป็นผู้เสีย
                                                                                                        อากร
        (ข) ถ้าเกิน ๕ บาท                                           ๕ บาท
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็น
สหกรณ์
๒๔. หนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน                          ๒๐๐ บาท            ผู้เริ่มก่อการ               ผู้เริ่มก่อการ ๒๕. ข้อบังคับของบริษัท
จำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน                                    ๒๐๐ บาท              กรรมการ                    กรรมการ
๒๖. ข้อบังคับใหม่หรือสำเนา
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
ของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่
ที่ส่งต่อนายทะเบียน                                                ๕๐ บาท              กรรมการ                   กรรมการ
๒๗. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน
        (ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน              ๑๐๐ บาท           ผู้เป็นหุ้นส่วน            ผู้เป็นหุ้นส่วน
        (ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไข
สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน                                          ๕๐ บาท           ผู้เป็นหุ้นส่วน            ผู้เป็นหุ้นส่วน ๒๘. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้
        (ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่ง
ของรัฐบาล
        (ข) ใบรับสำหรับการโอน หรือ
ก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริม
ทรัพย์ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้
ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย
        (ค) ใบรับสำหรับการขาย ขาย                             ๑ บาท             ผู้ออกใบรับ             ผู้ออกใบรับ
ฝาก ให้เช่าซื้อหรือโอนกรรมสิทธิ์
ยานพาหนะ ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะ
ซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
        ถ้าใบรับตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
มีจำนวนเงินตั้งแต่ ๒๐๐ บาทขึ้นไป
ทุก ๒๐๐ บาท หรือเศษของ ๒๐๐
บาท
        ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
        ใบรับ สำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับ
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุร
กิจเฉพาะ
๒๙. (ยกเลิก)
๓๐. (ยกเลิก)

หมวด ๗ 
อากรมหรสพ

        มาตรา ๑๓๐ ถึง มาตรา ๑๔๓ และบัญชีอัตราอากรมหรสพ (ยกเลิก)

ลักษณะ ๓ 
ภาษีบำรุงท้องที่

        มาตรา ๑๔๔ ถึง มาตรา ๑๖๖ (ยกเลิก)

ลักษณะ ๔ 
เงินช่วยการประถมศึกษา

        มาตรา ๑๖๗ ถึง มาตรา ๑๗๙ (ยกเลิก)

ลักษณะ ๔ 
ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์

        มาตรา ๑๖๕ ถึง มาตรา ๑๙๙ ทวิ (ยกเลิก)

ลักษณะ ๕ 
ภาษีการซื้อข้าว

        มาตรา ๑๘๐ ถึง มาตรา ๒๑๒ (ยกเลิก)

ลักษณะ ๖ 
ภาษีการซื้อน้ำตาล

        มาตรา ๒๑๓ ถึง มาตรา ๒๔๗ (ยกเลิก)

ลักษณะ ๗ 
ภาษีโรงแรมภัตตาคาร

        มาตรา ๒๔๘ ถึง มาตรา ๒๖๒ (ยกเลิก)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น