วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ.๒๔๘๑

ลักษณะ ๑
 ข้อความเบื้องต้น 
ลักษณะ ๒ 
ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร 
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
หมวด ๒ วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
หมวด ๓ ภาษีเงินได้
หมวด ๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมวด ๕ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หมวด ๖ อากรแสตมป์

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น