วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐

หมวด ๔ 
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

        มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
        (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
        (๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
        (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ

        (๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
        (๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
        (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ
        (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
        (๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
        (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น