วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวด ๑๐ ศาล ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร มาตรา ๑๙๙

ส่วนที่ ๔ 
ศาลทหาร

        มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดำเนินงานของศาลทหาร ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น