วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อัตราค่าธรรมเนียม (พรบ.ประกันสังคม)

อัตราค่าธรรมเนียม

           (๑) ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
                  ประกันสังคม       ฉบับละ ๕๐ บาท
           (๒) ใบแทนบัตรประกันสังคม      ฉบับละ ๑๐ บาท 

อัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ 
อัตราเงินสมทบ

                 ผู้ออกเงินสมบท                                      อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละ
                                                                                 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

            ๑. เงินสมทบเพื่อการจ่าย
         ประโยชน์ทดแทน
                 กรณีประสบอันตราย
         หรือเจ็บป่วย
                ทุพพลภาพ ตาย หรือคลอดบุตร
           (๑) รัฐบาล                                                                  ๑.๕
           (๒) นายจ้าง                                                                ๑.๕
           (๓) ผู้ประกันตน                                                           ๑.๕
           ๒. เงินสมทบเพื่อการจ่าย
         ประโยชน์ทดแทน
                กรณีสงเคราะห์บุตรและ
         ชราภาพ
          (๑) รัฐบาล                                                                   ๓
          (๒) นายจ้าง                                                                 ๓
          (๓) ผู้ประกันตน                                                            ๓
           ๓. เงินสมทบเพื่อการจ่าย
        ประโยชน์ทดแทน
                กรณีว่างงาน
          (๑) รัฐบาล                                                                   ๕
          (๒) นายจ้าง                                                                 ๕
          (๓) ผู้ประกันตน                                                           ๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ในขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมยังไม่อำนวยให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับ ปัจจุบันนี้การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ก้าวหน้าไปมาก สมควรสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่น โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และสำหรับกรณีว่างงานซึ่งให้หลักประกันเฉพาะลูกจ้าง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ที่มา  http://www.krisdika.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น