วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

พระราชบัญญัติประกันสังคม


ลักษณะ  1  บททั่วไป  
หมวด  1  คณะกรรมการประกันสังคม
หมวด  2  สำนักงานประกันสังคม
หมวด  3  กองทุนประกันสังคม
หมวด  4  การสำรวจการประกันตน
ลักษณะ  2  การประกันสังคม
หมวด  1  การเป็นผู้ประกันตน
หมวด  2  การสมทบ
ลักษณะ  3  ประโยชน์ทดแทน
หมวด  1  บททั่วไป
หมวด  2  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
หมวด  3  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
หมวด  4  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
หมวด  5  ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
หมวด  6  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
หมวด  7  ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
หมวด  8  ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
ลักษณะ  4  พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม
ลักษณะ  5  การอุทธรณ์
ลักษณะ  6  บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
          อัตราค่าธรรมเนียม

ที่มา  http://www.krisdika.go.th/


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น