วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความผิดตามกฎหมายอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย

บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาตรา ๗๙ อ้างถึง
ซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย

 • ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล มาตรา ๙๗ และ ๙๙
 • ขบถภายในพระราชอาณาจักร มาตรา ๑๐๑ ถึง ๑๐๔
 • ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร มาตรา ๑๐๕ ถึง ๑๑๑
 • ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา ๑๑๒
 • ทำอันตรายแก่ธง หรือเครื่องหมายของต่างประเทศ มาตรา ๑๑๕
 • ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๑๙ ถึง ๑๒๒ และ ๑๒๗
 • หลบหนีจากที่คุมขัง มาตรา ๑๖๓ ถึง ๑๖๖
 • ความผิดต่อศาสนา มาตรา ๑๗๒ และ ๑๗๓
 • ก่อการจลาจล มาตรา ๑๘๓ และ ๑๘๔
 • กระทำให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน
 • กระทำให้สาธารณชนปราศจากความสะดวก ในการไปมาและการส่งข่าวและของถึงกัน และกระทำให้สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย มาตรา ๑๘๕ ถึง ๑๙๔, ๑๙๖, ๑๙๗ และ ๑๙๙
 • ปลอมแปลงเงินตรา มาตรา ๒๐๒ ถึง ๒๐๕ และ ๒๑๐
 • ข่มขืนกระทำชำเรา มาตรา ๒๔๓ ถึง ๒๔๖
 • ประทุษร้ายแก่ชีวิต มาตรา ๒๔๙ ถึง ๒๕๑
 • ประทุษร้ายแก่ร่างกาย มาตรา ๒๕๔ ถึง ๒๕๗
 • ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ มาตรา ๒๖๘, ๒๗๐ และ ๒๗๖
 • ลักทรัพย์ มาตรา ๒๘๘ ถึง ๒๙๖
 • วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด มาตรา ๒๙๗ ถึง ๓๐๒
 • กรรโชก มาตรา ๓๐๓

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น