วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

     ๑. ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ ๕๐๐ บาท
     ๒. ค่าสัมปทานปีหนึ่ง ไร่ละ ๒๐ บาท
         เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
     ๓. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
         (๑) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละ ๓๐ บาท
         (๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ ๒ บาท
         เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
     ๔. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

         (๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ ๓๐ บาท
         (๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ ๓๐ บาท

         (๓) ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ ๓๐ บาท
         (๔) ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ ๓๐ บาท
         (๕) ค่าจับระยะ แปลงละ ๑๐ บาท
     ๕. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
         (๑) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละ ๕๐ บาท
         (๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ ๒ บาท
         เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
     ๖. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
         (๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ ๔๐ บาท
         (๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ ๔๐ บาท
         (๓) ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ ๓๐ บาท
         (๔) ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ ๓๐ บาท
         (๕) ค่าจับระยะ แปลงละ ๑๐ บาท
     ๗. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
         (๑) มีทุนทรัพย์ให้เรียกเก็บร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ส่วนกรณีอื่นให้เรียกเก็บร้อยละ ๒ ของจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริงเศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
         (๒) ไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ ๑,๐๐๐ บาท
     ๘. ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดินของคน
         ต่างด้าวรายละ ๕๐๐ บาท
         ค่าอนุญาต ไร่ละ ๑๐๐ บาท
         เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
     ๙. (ยกเลิก)
     ๑๐. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
         (๑) ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
         (๒) ค่าคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งค่าคัดสำเนา
         เอกสารเป็นพยานในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่
         เป็นผู้คัด ร้อยคำแรกหรือไม่ถึงร้อยคำ ๑๐ บาท
         ร้อยคำต่อไป ร้อยละ ๕ บาท
         เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
         (๓) ค่ารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ ๑๐ บาท
         (๔) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ ๑๐ บาท
         (๕) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ ๑๐ บาท
         (๖) ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ ๒๐ บาท
         (๗) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
         แสดงสิทธิในที่ดินอย่างอื่น ฉบับละ ๕๐ บาท
         (๘) ค่าประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท
         (๙) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ ๑๕ บาท
         ถ้าเป็นการเดินสำรวจหรือสอบเขต
         ทั้งตำบลสำหรับกรณีออกโฉนด
         คิดเป็นรายแปลง แปลงละ ๖๐ บาท
         (๑๐) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด ด้านทะเบียนที่ดิน ด้านประเมิน
         ราคาหรือข้อมูลอื่น ครั้งละ ๑๐๐ บาท
         (๑๑) ค่าสำเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่อ
         อิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือสำเนาข้อมูลอื่น แผ่นละ ๕๐ บาท
     ๑๑. ค่าใช้จ่าย
         (๑) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
         พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้าง ตามระเบียบกระทรวง
         ไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือ มหาดไทยด้วยความเห็น
         พิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ ชอบของกระทรวงการคลัง
         เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
         ตามคำขอ
         (๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
         พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน ตามระเบียบกระทรวง
         ที่จ้างไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน มหาดไทยด้วยความเห็น
         หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบ ชอบของกระทรวงการคลัง
         เนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำ
         ประโยชน์ตามคำขอ
         (๓) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครอง
         ท้องที่หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับ
         โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ
         ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง
         การทำประโยชน์ คนหนึ่ง วันละ ๑๐๐ บาท
         (๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับ ให้จ่ายในลักษณะเหมา
         โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ จ่ายตามระเบียบกระทรวง
         ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง มหาดไทยด้วยความเห็น
         การทำประโยชน์ ชอบของกระทรวงการคลัง
         (๕) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ ๒๐ บาท
         (๖) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ ๒๐ บาท

บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

     ค่าตอบแทนในการอนุญาต
     (๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี
     (๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓)
          (ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ ๒๘ บาท
          (ข) การขุดดินหรือลูกรังหรืออื่น ๆ ไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี
          หรือลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น