วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ มาตรา 769

หมวด ๔
ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

       มาตรา ๗๖๙ อันจำนำย่อมระงับสิ้นไป
       (๑) เมื่อหนี้ซึ่งจำนำเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไปเพราะเหตุประการอื่นมิใช่เพราะอายุความ หรือ
       (๒) เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น