วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อความเบื้องต้น
บรรพ 1
หลักทั่วไป

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ 2 บุคคล
ลักษณะ 3 ทรัพย์
ลักษณะ 4 นิติกรรม
ลักษณะ 5 ระยะเวลา
ลักษณะ 6 อายุความ
  บรรพ 2
หนี้

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้
ลักษณะ 5 ละเมิด
บรรพ 3
เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 1 ซื้อขาย
ลักษณะ 3 ให้
ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์
ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
ลักษณะ 7 จ้างทำของ
ลักษณะ 8 รับขน
ลักษณะ 13 จำนำ 
ลักษณะ 16 นายหน้า
ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ
ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ
ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด
ลักษณะ 20 ประกันภัย
ลักษณะ 23 
  • มาตรา 1274 -1297 (ยกเลิก)
บรรพ4
ทรัพย์สิน

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์
ลักษณะ 4 ภาระจำยอม
ลักษณะ 5 อาศัย
ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
บรรพ 5
การสมรส

ลักษณะ 1 การสมรส
บรรพ 6
มรดก
ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก 
ลักษณะ 6 อายุความ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น