วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแพ่ง

หนังสือมอบอำนาจ                                                                    ทำที่...................................
                                                                    วันที่......เดือน...............พ.ศ........

              โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ.........ปีเลขที่…………หมู่ที่……..…ตำบล/แขวง………………………............อำเภอ/เขต…………………….................จังหวัด…………….................................
              ขอมอบอำนาจให้…………………………………………. อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่........ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.......................................เป็นผู้รับมอบอำนาจให้มีอำนาจ
ดำเนินกิจการแทนตามรายละเอียดต่อไปนี้ คือ
              1. ดำเนินคดีกับบรรดาลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทำการชำระหนี้ และเพื่อให้ปฏิบัติ หรืองดเว้นปฏิบัติการตามสัญญา หรือนิติกรรมอื่นใด
              2. ยื่นฟ้องและดำเนินคดีใดๆ ในศาลทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาในทางจำหน่ายสิทธิได้ด้วยเช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา และการขอให้พิจารณาคดีใหม่
              3. ดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดี ยื่นคำขอรับชำระหนี้ และเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินทางคดีทั้งปวงจึงให้มีอำนาจในการรับเอกสาร รับเงินคู่ความ รับเงินค่าฤชาธรรมเนียม หรือรับเงินอื่นใดจากศาล หรือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานอื่นใดได้ทุกกรณี
              การใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ


                                ลงชื่อ………………………………………ผู้มอบอำนาจ
                                      (……………………………………….)
                                ลงชื่อ………………………………………ผู้รับมอบอำนาจ
                                      (……………………………………….)                     

                                ลงชื่อ……………………………………….พยาน
                                      (……………………………………….)
                                ลงชื่อ………………………………………พยาน
                                      (……………………………………….)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น