วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน


                                                                         ทำที่......................................
                                                                         วันที่.....เดือน...........พ.ศ. ........


           สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง............................................ อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่………....... ถนน…………….......ตำบล/แขวง…………………...อำเภอ/เขต…………………....จังหวัด………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่าย
หนึ่ง
          กับ……………………………….…...อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่……….…….
………….....ถนน……….…..ตำบล/แขวง……………..……อำเภอ/เขต…….……………..จังหวัด…………………........
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความสำคัญดังต่อไปนี้
          ข้อ 1. ที่ดินที่ซื้อขาย
          ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน................…………………….เลขที่ดิน…………………...
หน้าสำรวจ…………………ตำบล…………………อำเภอ…………………..จังหวัด…………………........
เนื้อที่ดิน………………ไร่………………….งาน……………………ตารางวา
          ข้อ 2. ราคาซื้อขาย
          ผู้จะขายตกลงขาย ผู้จะซื้อตกลงซื้อที่ดินตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ในราคารวมทั้งสิ้น………….……………..........บาท (………………………………) ราคาซื้อขายนี้เป็นการซื้อขายตามเนื้อที่ที่ปรากฏใน...................................................... โดยถือเป็นการขายยกแปลง
          ข้อ 3. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงินให้แก่ผู้จะขายดังนี้
          (3.1) ในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อชำระเงินจำนวน………………………...............................บาท (………………….................................)  โดยจ่ายเป็นเช็คธนาคาร……………สาขา…..…………เช็คเลขที่………………ลงวันที่………………..................สั่งจ่ายเงินจำนวน………………….บาทให้แก่ผู้จะขาย ผู้จะขายได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นเงิน มัดจำ และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินตามสัญญานี้
          (3.2) เงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน………………….....บาท (………………...…...............…..)
ผู้จะซื้อจะชำระในวันที่........................................................กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามข้อ 1. จะโอนไปยังผู้จะซื้อก็ต่อเมื่อผู้จะซื้อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว
          ข้อ 4. การโอนกรรมสิทธิ์
          ผู้จะขายตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้จะซื้อภายในวันที่…………….....................................................โดยผู้จะซื้อต้องชำระเงินส่วนที่เหลือตามข้อ 3.2 ให้แก่ผู้จะขาย ณ. …………………................ และผู้จะซื้อตกลงชำระค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมค่าอากรและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งค่าภาษี
         ข้อ 5. คำรับรองของผู้จะขาย
         ผู้จะขายขอรับรองว่าที่ดินแปลงนี้จะซื้อขายนี้ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ และจะไม่นำที่ดินนี้ไปก่อภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น
         ข้อ 6. การลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
         คู่สัญญาตกลงกันว่า ในวันโอนกรรมสิทธิ์ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อลงชื่อบุคคลและ/หรือนิติบุคคล  ตามที่ผู้จะซื้อกำหนดเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ได้
         ข้อ 7. กรณีผิดสัญญา
         ในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ทีดินตามสัญญาและชำระเงิน ส่วนที่เหลือก็ให้สัญญานี้เป็นอันเลิกกัน ผู้จะขายมีสิทธิริบเงินที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมดได้ในทำนองเดียวกันหากผู้จะขายผิดสัญญาไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้จะซื้อ ผู้จะซื้อมีสิทธิ์ฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายประการอื่นๆได้
         สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ


                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้จะขาย
                                               (………………………………..)
                                        ลงชื่อ………………………………..ผู้จะซื้อ
                                               (………………………………..)
                                        ลงชื่อ………………………………..พยาน
                                               (………………………………..)
                                        ลงชื่อ………………………………..พยาน
                                               (………………………………..)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น