วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สัญญาหักกลบลบหนี้

สัญญาหักกลบลบหนี้
 
                                           ทำที่............................
                    วันที่......เดือน...............พ.ศ........

  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.......................
อายุ…...ปี อยู่บ้านเลขที่.....… ..........หมู่ที่......แขวง/ตำบล.........................เขต/อำเภอ.........................
จังหวัด...........................ซึ่งต่อไปตามสัญญานี้เรียกว่า “ลูกหนี้” ฝ่ายหนึ่ง
กับ.......................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่.........… .....หมู่ที่......... แขวง/ตำบล...................เขต/อำเภอ.......……….....
จังหวัด.......................ซึ่งต่อไปตามสัญญานี้เรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาไว้ต่อกันมีข้อความดังนี้
               ข้อ 1. ลูกหนี้ขอยอมรับว่าเป็นหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นเงินจำนวน......................…………… .........บาท
(.......................................................................)
ปรากฏตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับลงวันที่.....………
เดือน……………………พ.ศ.............. ที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้
    ข้อ 2. ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้โดยนำทรัพย์สิน .............................................ตีราคาใช้หนี้และ/หรือหักกลบลบหนี้ตามข้อ 1.  โดยประเมินราคาทรัพย์สินเป็นเงินจำนวน...................................บาท (.................................................................)  
ปรากฏตามรายการทรัพย์สินและราคาประเมินทรัพย์สิน  ที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้
ในการประเมินราคาทรัพย์สินตีราคาใช้หนี้และ/หรือหักกลบลบหนี้ให้ถือเอาราคาที่ประเมินทรัพย์ในวันทำสัญญาฉบับนี้
ข้อ 3. หากนำทรัพย์สินตีราคาใช้หนี้และ/หรือหักกลบลบหนี้ตามข้อ 2.แล้วและยังไม่ครบจำนวนหนี้ตามข้อ 1.  ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้ที่ค้างจำนวน ..........
.....................................บาท (..........................
............................................)ภายในวันที่.......... เดือน.............................พ.ศ.....................
              ข้อ 4. ลูกหนี้ตกลงให้เจ้าหนี้เข้าครอบครองและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินตามข้อ 2.  โดยปราศจากการรอนสิทธิใดๆ  ในวันทำสัญญาฉบับนี้
ข้อ 5. ลูกหนี้ตกลงโอนสิทธิการเช่าและ/หรือให้เช่าช่วงและ/หรือจัดให้เจ้าหนี้ได้รับสิทธิการเช่าใน......................................................................
กับลูกหนี้และ/หรือผู้มีกรรมสิทธิ์และ/หรือผู้แทนผู้มีกรรมสิทธิ์และ/หรือผู้ให้เช่าของลูกหนี้  ในวันทำสัญญาฉบับนี้  
ข้อ 6. หากลูกหนี้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  และ/หรือผิดสัญญาตามข้อ 1.และข้อ 3. ลูกหนี้ยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  15  ต่อปี  และให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันที
      สัญญาหักกลบลบหนี้นี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ  ทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านข้อความในสัญญานี้แล้ว  จึงต่างได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และต่างถือไว้ฝ่ายละฉบับลงชื่อ.................................เจ้าหนี้
                             (...................................)
                                                                                  ลงชื่อ.................................ลูกหนี้
                        (..................................)

ลงชื่อ.................................พยาน
                       (...................................)

ลงชื่อ.................................พยาน
                       (...................................)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น